Nadpobudliwość u dzieci – rozwinięcie

Dziecko, które jest rzeczywiście nadpobudliwe potrafi upokorzyć każdego dorosłego, zwłaszcza jeśli rodzic nie rozumie, na czym polega jego zaburzenie. Wydaje się. iż jest ono zwykle związane z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, aczkolwiek może być również spowodowane stresem emocjonalnym oraz zmęczeniem. Niektórzy specjaliści są zdania, że prawie wszystkie dzieci, które przyszły na świat drogą naturalną (tj. nie przez cesarskie cięcie) mogą doznać uszkodzenia tkanki mózgowej w trakcie porodu. Różnica między pacjentami poważnie dotkniętymi porażeniem mózgu a tymi, którzy nie mają wyraźnych objawów może być wynikiem trzech zmiennych: (1) umiejscowieniem uszkodzenia: (2) stopniem uszkodzenia oraz (3) czasem jego powstania. Stąd jest możliwe, że niektóre dzieci nadpobudliwe zostały bardzo wcześnie dotknięte niezidentyfikowanym zaburzeniem mózgu, które nie powodowało żadnych innych objawów ani problemów. Muszę jednak podkreślić, że wyjaśnienie to ma wyłącznie charakter spekulacji i że wiedza medyczna na temat tego zaburzenia jest daleka od pełnej.

W jaki sposób uszkodzenie tkanki mózgowej może stać się przyczyną szaleńczej aktywności dziecka? Stosunkowo mało wiadomo na temat mózgu człowieka i zaburzeń jego funkcji. Znalem na przykład pewne dziecko z uszkodzonym układem nerwowym, które umiało przeczytać słowa „Zamknij drzwi” nie rozumiejąc, co one znaczą. Gdy jednak jego własny głos czytający słowa „Zamknij drzwi” został nagrany na taśmie, a następnie został mu odtworzony, doskonale zrozumiało te słowa. Inny znów pacjent szpitala dla umysłowo chorych potraii zupełnie rozebrać i naprawić skomplikowane odbiorniki telewizyjne, mimo to nie posiadał na tyle zdrowego rozsądku, by poradzić sobie z normalnymi obowiązkami codziennego życia poza szpitalem. Jeszcze inny człowiek, zraniony w walce, miał smutną wadę polegającą na tym, że nie potrafił niczego zatrzymać dla siebie. Ku zażenowaniu zszokowanych sąsiadów, wypowiadał swoje najintymniejsze myśli.

Jak niepokój lub problemy emocjonalne mogą stać się przyczyną nadpobudliwości?

Zaburzenia mózgu ujawniają się na wiele dziwnych sposobów, nie wyłączając szaleńczej nadpobudliwości. Nikt nie umie dokładnie wyjaś- nić, dlaczego tak się dzieje, poza oczywistym faktem, iż mechanizmy elektrochemiczne sprawujące kontrolę nad ruchem ciała uległy pewnym zmianom, w wyniku czego mięśnie zostały nadmiernie pobudzone.

W jaki sposób niepokój lub problemy emocjonalne mogą stać się przyczyną nadpobudliwości? Kiedy dorośli doświadczają silnego stresu lub niepokoju, ich napięcie wewnętrzne wyraża się zwykle w formie aktywności fizycznej. Ojciec oczekujący narodzin dziecka „chodzi tam i z powrotem” lub pali jednego papierosa za drugim, lub trzęsą mu się ręce. Trener koszykówki biega wzdłuż linii boiska, gdy zwycięstwo jego drużyny jest niepewne. Jeszcze inna osoba doznająca niepokoju może spokojnie siedzieć na krześle, ale jej paznokcie będą poobgryzane do żywego lub jej dolna szczęka będzie się poruszała miarowo w prawo i w lewo. Chcę pokazać przez to, że w’raz z napięciem zwiększa się u dorosłych ruchliwość ciała.

O ileż bardziej jest to prawdziwe, gdy chodzi o niedojrzale dziecko. Nie ogranicza się ono do bębnienia palcami po stole, kiedy coś je niepokoi: próbuje wówczas wspiąć się po firankach na sufit.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>